El Alto

Verkoop- en leveringsvoorwaarden van El Alto

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 28102919

Art. 1 Toepasselijkheid
Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door ons uit te brengen offertes en aan te gane overeenkomsten inzake levering van koffie, thee en aanverwante waren, waaronder apparatuur voor het zetten van koffie en thee en voorwerpen bestemd voor het gebruik daarvan een en ander voor zover hiervan door ons en afnemer gezamenlijk uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Eigen inkoop- en andere voorwaarden van afnemer zijn niet van toepassing op de hiervoor bedoelde offertes en overeenkomsten en worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Art. 2 Offertes en Koopovereenkomsten

 1. Al onze offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de op dat moment geldende prijzen.
 2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van slechts een gedeelte.
 3. Bij het uitblijven van een opdracht na gevraagde offerte kunnen de kosten slechts in rekening worden gebracht indien dit is overeengekomen.
 4. Overeenkomsten, of deze nu door ons rechtstreeks of door een tussenpersoon of vertegenwoordiger namens ons met afnemer zijn gesloten binden ons alleen nadat zij schriftelijk door ons zijn bevestig.

Art. 3 Levering

 1. Alle leveringen worden geacht te moeten geschieden respectievelijk te zijn geschied ter plaatse van ons kantoor/ magazijn.
 2. Vanaf het moment van het verlaten van ons bedrijf is het geleverde voor risico van de afnemer. Het vervoer naar afnemer vindt, tenzij anders is overeengekomen plaats voor rekening van de afnemer.
 3. Indien het geleverde door afnemer niet kon worden aanvaard, wordt het na voorafgaand overleg tussen ons en afnemer opnieuw, op de alsdan te bepalen wijze, naar afnemer getransporteerd. Alle additionele kosten zijn in dat geval voor rekening van afnemer.
 4. Indien het gekochte niet verzonden kan worden tengevolge van omstandigheden, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn worden wij geacht aan onze verplichting tot levering te hebben voldaan door het gekochte ter beschikking van afnemer te houden, mits hiervan binnen drie werkdagen nadat het ter verzending gereed is gekomen, kennis gevende aan afnemer. In dit geval gaat de betalingstermijn in op de dag waarop de levering werkelijk plaats vindt. Wij zijn indien de onmogelijkheid tot verzending meer dan 15 dagen aanhoudt, gerechtigd de overeenkomst te annuleren.

Art. 4 Prijzen

Alle prijzen vermeld in onze offertes/overeenkomsten zijn gebaseerd op de laatst geldende prijzen.

Art. 5 Afname

 1. Afnemer is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Blijft afnemer hiermede in gebreke, dan hebben wij het recht om zonder voorafgaande in gebreke stelling en/of gerechtelijke tussenkomst betaling van de verkoopprijs c.q. van het nog niet afgenomen en nog niet betaalde gedeelte te vorderen of om eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst c.q. het gedeelte daarvan voorzover nog niet uitgevoerd ontbonden te verklaren, ongeacht ons recht tot volledige vergoeding van de geleden schade.
 2. Wij zullen ons zoveel mogelijk aan de overeengekomen leveringstijd houden, doch overschrijding daarvan geeft afnemer nimmer het recht schadevergoeding van ons te vorderen, terwijl afnemer slechts indien de overschrijding een tijd van dertig dagen te boven gaat het recht heeft de overeenkomst ontbonden te verklaren. Wij behouden ons het recht voor de order eerder dan de overeengekomen leveringstermijn af te leveren.

Art. 6 Risico en Overdracht van eigendom

 1. Vanaf het moment van het verlaten van ons bedrijf draagt de afnemer het risico voor alle direkte en indirekte schade die aan of door het geleverde ontstaat tenzij deze schade te wijten is aan grove schuld onzerzijds.
 2. De eigendom van het door ons geleverde verblijft bij ons, totdat de afnemer alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen is nagekomen. Bij niet-nakoming door afnemer van enigerlei verplichting tegenover ons , zijn wij met behoud van de rechten vermeld in art. 8 gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en het geleverde terug te nemen.
 3. Wij zullen in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het geleverde, waarbij afnemer reeds de verplichting op zich neemt ons alle medewerking te verlenen, teneinde dit eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het geleverde.

Art. 7 Betaling en faktuurdatum

 1. Fakturen worden gedateerd op de datum dat zij worden verzonden, welke datum -behoudens andersluidende afspraak met de afnemer- niet ligt vóór de datum van levering.
 2. Als faktuurdatum geldt de datum waarop de faktuur is gedateerd.
 3. Alle betalingen moeten -tenzij anders overeengekomen- geschieden netto contant binnen veertien dagen na faktuurdatum door middel van franco-remise of in contanten en zulks zonder compensatie en zonder aftrek van kosten of kortingen waarvoor ten dage van de betaling geen creditnota of andere akkoordverklaring onzerzijds in het bezit van afnemer is.
 4. Aan het doen van eerdere betaling dan bij het totstandkomen van de overeenkomst is overeengekomen, kan geen recht op een overeenkomstige korting worden ontleend. Betalingen worden steeds geacht te zijn geschied ter voldoening eerst van verschuldigde rente, vervolgens van de oudste openstaande faktuur.
 5. Bij betaling per giro geldt als datum van betaling; de dag van creditering van onze giro-rekening.
 6. Wij zijn niet verplicht afnemer vooraf opmerkzaam te maken op het vervallen van een vordering of hem rekeninguitreksels e.d. te zenden, tenzij anders is overeengekomen.
 7. Afnemer die niet uiterlijk op de vervaldatum heeft betaald is zonder dat enige waarschuwing nodig is tegenover ons in gebreke.
 8. Bij overschrijding van overeengekomen betalingstermijn vervalt ieder overeengekomen betalingskorting.
 9. Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn of op faktuur vermelde termijn plaats vindt is afnemer een verdere vergoeding verschuldigd van één percent per maand, berekend over openstaande faktuurbedrag vanaf de dag waarop de betaling had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening, zonder dat hiervoor enige voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn. Alle invorderingskosten, zowel gerechtelijke als herinneringsschriftelijke, die van de bank, van protest, retourwissel, deurwaarder en advocaat inbegrepen, zijn voor rekening van de afnemer. De additionele kosten bedragen ten minste vijftien procent van het verschuldigde bedrag.
 10. Wij hebben tegenover een afnemer, die niet tijdig heeft betaald, onverminderd zijn overige rechten ingevolge deze voorwaarden en/of de wet het recht:
  1. onmiddellijke betaling bij aanbieding van te leveren goederen aan afnemer (rembours) en/of zekerheidsstelling voor de betaling te eisen voor alle lopende overeenkomsten;
  2. de leveringen ( alsook de aanmaak of de bewerking der te leveren goederen) op te schorten onverminderd ons recht gelijktijdig of later zekerheidsstelling voor de betaling te vorderen;
  3. de desbetreffende overeenkomst geheel of zover niet uitgevoerd ontbonden te verklaren, zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig is;
  4. één, meer of alle lopende overeenkomsten, ten aanzien waarvan afnemer niet in gebreke is, geheel of voor zover niet uitgevoerd, ontbonden te verklaren zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig is;
 11. Tot de uitoefening van de in punt 9 van dit artikel onder a,b en c genoemde rechten kan onmiddellijk worden overgegaan nadat de betalingstermijn is verstreken. Behalve in geval gebruik is gemaakt van het recht van ontbinding, kunnen wij te allen tijde onze keuze uit dit artikel genoemde rechten wijzigen.

Art. 8 Annulering

Onverminderd het bepaalde in art. 6 zijn wij gerechtigd deze overeenkomst, voorzover niet of ten dele uitgevoerd te annuleren zonder tot het geven van schadeloosstelling gebonden te zijn. Indien onvoorziene belemmeringen, zoals staking, uitsluiting, niet levering door derden aan leverancier brand, vorst, overstroming, gebrek aan transportmiddelen, overheidsvoorschriften, weigering van invoervergunning door de overheid, oproer, mobilisatie, oorlog, staat van beleg, blokkade, diefstal der artikelen , ziekte van het personeel, niet tijdige levering of ondeugdelijke levering van verpakkingsmateriaal en/of andere omstandigheden van welke aard dan ook, buiten onze macht liggend onverschillig of deze omstandigheden plaats hebben bij ons of bij onze leveranciers, zich voordoen en voorts in geval van elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert.

Art. 9 Reclames

 1. Onder reclames wordt verstaan alle grieven van afnemer terzake van de hoedanigheid van een leverantie of een reparatie.
 2. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien deze binnen 24 uur na levering c.q. reparatie telefonisch gemaakt en vervolgens direct schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van geleverde goederen, die zich nog bevinden in de staat waarin ze geleverd zijn.
 4. Geringe in de handel toelaatbare geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen kunnen geen grond voor reclames opleveren.
 5. In een geval van een gerechtvaardigde reclame hebben wij het recht de gereclameerde apparatuur te herstellen dan wel het geleverde door andere goederen conform bestelling te vervangen mits het herstel c.q. de herlevering binnen 30 dagen plaats heeft een en ander behoudens de bepalingen van art. 10 hieronder.
 6. Retourzendingen welke niet voorafgegaan, dan wel begeleid zijn door in lid. 2 bedoelde reclame worden niet geaccepteerd.

Art. 10 Garantie

 1. Wij verlenen garantie met betrekking tot de ongestoorde werking van de geleverde apparatuur gedurende de periode en op de voorwaarden die gelden voor de fabrieksgarantie die onze leverancier aan ons verstrekt.
 2. Gebreken die zijn ontstaan door van buiten de geleverde apparatuur komende oorzaken onverschillig of het betreft een aan afnemer (zoals het niet aansluiten van de apparatuur op randaarde, vochtschade, onoordeelkundig of niet normaal gebruik), dan wel een door hem niet berekenbare (zoals diefstal, brand, waterschade, blikseminslag) oorzaak vallen niet onder de garantieregeling.
 3. De afnemer zal aansprakelijk gehouden worden voor door hem ten gevolge van de hierboven bedoelde gebreken evenals geleden schade hoe ook genaamd.
 4. Het bovenstaande laat om wettelijk recht om te beroepen op niet-toerekenbaarheid van een evenzeer tekortkoming in geval van onvoorziene belemmeringen als bedoeld in artikel 8 hierboven.

Art. 11

 1. Voor verlenging van de garantie als bedoeld in artikel 10 in het tweede en derde jaar na levering van de apparatuur kan afnemer bij ons een onderhoudscontract afsluiten.
 2. Dit onderhoudscontract houdt dezelfde rechten en verplichtingen van afnemer en van ons in als hierboven in artikel 10 aangegeven.
 3. Het initiatief tot sluiting van een onderhoudscontract ligt bij de afnemer. Afnemer kan uitsluitend rechten ontlenen aan een onderhoudscontract indien dit schriftelijk is vastgelegd dan wel indien hij de factuur terzake heeft voldaan.

Art. 12 Staking der levering

Wij behouden ons het recht voor de levering aan de afnemer, die zich niet houdt aan de onderhevige voorwaarden te staken onverminderd de verplichting van de afnemer uit deze voorwaarden voortvloeiende en onverminderd ons recht tot het nemen van gerechtelijke maatregelen zo hiertoe reden zou kunnen zijn.

Art. 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Art. 14 Depot

Deze voorwaarden die door ons ten alle tijde kunnen worden gewijzigd en/of aangevuld zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leiden. Zij zijn op aanvraag bij ons verkrijgbaar.

Art. 15

 1. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn vooraf bij het besluiten van de overeenkomst waarop zij betrekking hebben van de afgever ter hand gesteld.
 2. Voor geval het redelijkerwijs niet mogelijk is geweest vóór de totstandkoming van de overeenkomst aan afnemer deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden bekend te maken hebben wij aan afnemer duidelijk melding gemaakt van het depot van deze voorwaarden en hem tevens aangeboden deze aan hem toe te zenden welk aanbod wij hierbij herhalen.